Adatvédelmi szabályzat

Az Essity („mi”) számára fontos az adatvédelem. Az itt olvasható adatvédelmi szabályzat leírja, hogy az Essity mint az általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) értelmében vett adatkezelő hogyan gyűjti és kezeli a felhasználók személyes adatait és egyéb információit.

1. Személyes adatok kategóriái és adatkezelési célok

Metaadatok

Ön jogosult anélkül használni weboldalunkat vagy mobiltelefonos alkalmazásunkat, hogy megadna bármilyen Önre vonatkozó személyes adatot. Ebben az esetben az Essity kizárólag az alábbi, az Ön weboldal-használata következtében létrejövő metaadatokat gyűjti:

Küldő oldal, hozzáférés adatai és időpontja, továbbított adatmennyiség, továbbítás állapota, webböngésző típusa, IP-cím, operációs rendszer és interfész, nyelv és a böngésző szoftververziója.

Az Ön IP-címét annak érdekében használjuk fel, hogy lehetővé tegyük az Ön számára a weboldalunkhoz vagy az alkalmazásunkhoz való hozzáférést. Azt követően, hogy az IP-címre ezen cél érdekében már nincs szükség, úgy az Ön IP-címét az utolsó 8 karakter eltávolításával lerövidítjük. A metaadatokat, ideértve a lerövidített IP-címet is, a felhasználói magatartás elemzése során használjuk fel weboldalunk vagy alkalmazásunk minőségének és szolgáltatásainak fejlesztése érdekében.

Felhasználói fiók

Amennyiben Ön felhasználói fiókot hoz létre a weboldalon vagy az alkalmazásban, úgy megkérhetjük, hogy adja meg személyes adatait, például a következőket: név, lakcím, e-mail-cím, választott jelszó, telefonszám, bankszámlaadatok, bank- vagy hitelkártyaadatok, számlázási és szállítási cím, egyes termékek/szolgáltatások iránti érdeklődés (önkéntes), marketingcélú e-mailek fogadására irányuló kérés (önkéntes). Az Essity ezen személyes adatokat a szolgáltatások biztosítása érdekében, illetve azért kezeli, hogy a hatályos jogszabályok által megengedett mértékig marketinganyagokat küldjön Önnek, és az Ön érdeklődési körét marketingcélokból elemezze.

Termékrendelések

Ha Ön a weboldalunkon vagy alkalmazásunkon keresztül rendel terméket, az Essity a következő személyes adatokat gyűjti és kezeli Önről: Fiókadatok, termék típusa és mennyisége, vételár, rendelés dátuma, rendelés állapota, termékvisszaküldések, ügyfélszolgálati megkeresések. Az Essity az ilyen személyes adatokat a szerződéses kapcsolat és a termékmegrendelés teljesítése, az ügyfélszolgálati szolgáltatások biztosítása, a jogi kötelezettségeknek való megfelelés, a jogszerű igények védelme, érvényesítése és gyakorlása, valamint személyre szabott marketing tevékenység érdekében kezeli.

Nyereményjátékok:

Ha Ön nyereményjátékban vesz részt, az Essity a következő személyes adatokat gyűjti és kezeli Önről: Név, postacím, e-mail-cím, a pályázás dátuma, nyertessé válás, nyeremény, a játékba beküldött válasz. Az Essity az ilyen személyes adatokat a nyereményjáték lebonyolítása, a nyertes értesítése, a nyereménynek a nyertesnek történő átadása, az esemény lebonyolítása és marketingcélok érdekében kezeli.

Egészségügyi adatok:

Ha Ön megrendel bizonyos termékeket, az Essity az Önnek a termékrendelésből kikövetkeztethető egészségi állapotára vonatkozó információkat is gyűjthet és kezelhet. Az egészségügyi adatok a GDPR értelmében érzékeny adatoknak minősülnek, és az Essity minden szükséges lépést megtesz az ilyen érzékeny adatok jogszabályban előírt védelme érdekében. Az Ön hozzájárulásától függően az Essity az Ön egészségügyi adatait kizárólag a szerződéses kapcsolat és a termékrendelés teljesítése, az ügyfélszolgálati szolgáltatások biztosítása, a jogi kötelezettségeknek való megfelelés, a jogszerű igények védelme, érvényesítése és gyakorlása, valamint személyre szabott marketing tevékenység érdekében gyűjti és kezeli.

2. Külső felek

Adattovábbítás szolgáltatóknak

Az Essity igénybe vehet olyan külsős, az Essity adatkezelőjének minősülő szolgáltatókat, akik bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak az Essity számára, például weboldal-, marketing- vagy informatikai támogatást nyújtó szolgáltatók. Ezen szolgáltatások nyújtása során a külsős szolgáltatók hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, és/vagy kezelhetik őket.

Az Ön személyes adatainak biztonsága és védelme érdekében e külsős szolgáltatóktól azt kérjük, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket vezessenek be és alkalmazzanak.

További címzettek

Az Essity – a hatályos adatvédelmi szabályok rendelkezéseivel összhangban – személyes adatokat továbbíthat bűnüldöző szervek, kormányzati szervek, jogi képviselők, külső tanácsadók vagy üzleti partnerek részére. Vállalati fúzió vagy felvásárlás esetén a fúzióban vagy a felvásárlásban érintett külső feleknek személyes adatokat továbbíthatnak.

Személyes adatok továbbítása külföldre

Az általunk gyűjtött vagy fogadott személyes adatokat az Európai Gazdasági Térségben („EGT”) vagy azon kívül található címzetteknek továbbíthatjuk, illetve ilyen címzettek kezelhetik őket. Azon országok listája, amelyek az európai adatvédelmi jogszabályok értelmében biztosítják az adatok megfelelő szintű védelmét, a következő linkre kattintva érhető el: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_hu. Az egyesült államokbeli címzettek részleges tanúsítvánnyal rendelkeznek az EU-USA adatvédelmi pajzs szerint, így úgy tekinthetők, mint akik az európai adatvédelmi jogszabályok értelmében biztosítják az adatok megfelelő szintű védelmét. Egyes címzettek azonban olyan országokban működhetnek, amelyek az európai adatvédelmi jogszabályok értelmében nem biztosítják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. Az Essity minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az EGT-n kívülre történő adattovábbítások megfelelő mértékű védelme a hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján biztosítva legyen. Az adatvédelem megfelelő szintjét nem biztosító országokba történő adattovábbítások esetén az adattovábbítást megfelelő garanciák, például az Európai Bizottság vagy valamelyik felügyeleti hatóság által elfogadott általános szerződési feltételek, a címzettekre nézve kötelező erejű és végrehajtható kötelezettségvállalások alkalmazása mellett jóváhagyott magatartási kódexek vagy a címzettekre nézve kötelező erejű és végrehajtható kötelezettségvállalások alkalmazása mellett jóváhagyott tanúsítási mechanizmusok alapján teljesítjük. Ön jogosult e megfelelő garanciákból saját példányt kérni alább, a 7. (Kapcsolat) pontban foglaltaknak megfelelően.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatainak kezelését az alábbi jogalapok alapján végezhetjük:
 
 • Ön hozzájárulását adta adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez;
 • Az adatkezelésre olyan szerződés teljesítéséhez van szükség, amelyben Ön az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez van rá szükség;
 • Az adatkezelésre ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez van szükség;
 • Az adatkezelésre az Ön vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében van szükség;
 • Az adatkezelésre közérdekű vagy ránk ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához van szükség;
 • Az adatkezelésre vállalatunk vagy egy külső fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez van szükség, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadsága, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha Ön gyermek;
 • Más hatályos adatkezelési jogalap, különösen a tagállami jogszabályok által meghatározott rendelkezések alapján;
 
Az Ön érzékeny személyes adatainak kezelését az alábbi jogalapok alapján végezzük:
 
 • Ön kifejezett hozzájárulását adta érzékeny személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez;
 • Az adatkezelésre az Essitynek vagy az érintettnek a foglalkoztatásról, a szociális biztonságról és szociális védelemről szóló törvény alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítéséhez és különleges jogainak gyakorlásához van szükség;
 • Az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett nyilvánvalóan nyilvánosságra hozott;
 • Az adatkezelésre jogszerű igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve azért van szükség, ha a bíróságok igazságszolgáltatási minőségükben járnak el;
 
Az Ön személyes adatainak megadására jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség miatt, vagy a velünk való szerződéskötéshez, illetve az Ön által kért szolgáltatásaink/termékeink igénybevételéhez van szükség, vagy önkéntes az Ön számára.
 
Ha Ön nem adja meg személyes adatait, az hátrányos következményekkel járhat az Ön számára, például előfordulhat, hogy Ön nem kaphat meg bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat. Eltérő rendelkezés hiányában azonban a személyes adatok megadásának elmulasztása nem jár jogi következményekkel az Ön számára.

4. Önnek milyen jogai vannak, és hogyan tudja gyakorolni őket?

Amennyiben személyes adatai egyes gyűjtéséhez, kezeléséhez és felhasználásához Ön hozzájárulását adta, Ön jogosult a jövőre nézve e hozzájárulását bármikor visszavonni. Ön jogosult továbbá tiltakozni személyes adatai marketingcélú kezelése ellen anélkül, hogy ez az Ön számára az alapdíjakon alapuló adattovábbítási költségeken felül bármilyen további költséggel járna.
 
A hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön jogosult: (i) hozzáférést kérni a saját személyes adataihoz; (ii) személyes adatai helyesbítését kérni; (iii) személyes adatai törlését kérni; (iv) korlátozást kérni személyes adatainak kezeléséhez; (v) adathordozhatóság biztosítását kérni; (vi) tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást is), és (vii) tiltakozni az automatikus döntéshozatal ellen (ideértve a profilozást is).
 
Jogainak gyakorlása érdekében kérjük, keressen meg minket alább, a 7. (Kapcsolat) pontban foglaltaknak megfelelően.
 
Panaszaival kapcsolatos ügyekben Önnek jogában áll az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál is bejelentést tennie.

5. Cookie-k és más nyomkövető technológiák

Ez a weboldal vagy alkalmazás cookie-kat használ. További információkért tekintse meg cookie-szabályzatunkat.

6. Mennyi ideig kezeljük az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait addig őrizzük, amíg arra az Ön által igénybe vett szolgáltatások és termékek biztosítása érdekében szükség van. A közöttünk fennálló jogviszony megszűnését követően az Ön személyes adatait eltávolítjuk vagy anonimizáljuk, kivéve, ha irányadó jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés érdekében (pl. adózási célokból) az adatokat meg kell őriznünk. Az Ön elérhetőségeit és a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos érdeklődési körét hosszabb ideig megőrizhetjük, amennyiben az Essity jogosult Önnek marketinganyagokat küldeni. Továbbá a hatályos jogszabályok előírhatják számunkra, hogy az Ön egyes személyes adatait a vonatkozó adóévet követő 10 évig megőrizzük. Továbbá személyes adatait kizárólag az „akinek tudnia kell róla” elv alapján a közöttünk fennálló szerződéses kapcsolat megszűnését követően is megőrizhetjük, amennyiben más jogszabályoknak való megfelelés érdekében, vagy jogszerű igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükség van rájuk. A közöttünk lévő szerződéses kapcsolat megszűnését követően az Ön személyes adatainak kezelésében a lehetőségek szerint e korlátozott célokra szorítkozunk.

7. Kapcsolat

Amennyiben a jelen adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban bármilyen aggálya vagy kérdése merülne fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:
Essity Hungary Kft., Budapest, 1021 Budakeszi út 51., tel.: 06 1 392 2100.
 
Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége a következő: dataprivacy@essity.com.